سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه خجسته باد!

سالروز-ازدواج-حضرت-علی-و-فاطمه-خجسته-باد

در دست اسرافیل بین، صورش شده ساز و دُهُل

با نور، دعوتنامه بفرستاده هادیّ سُبُل

امضا، ز ختم المرسلین؛ گیرندگان، خیل رُسل

هرکس که آید همرهش نی دسته گل؛ یک باغ گل

ثبت نظر شما